Právní informace

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.medtext.eu a dalších stránek umístěných na doméně medtext.eu (dále jen „Stránky“) je společnost Celionet plus s.r.o., IČ: 28550633, se sídlem Lovosice, Teplická 484/39, PSČ 41002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28667 (dále jen „Provozovatel“).

Autorská práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva ke Stránkám a k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textů, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, fotografií, veškerých vyobrazení na Stránkách, audio či video záznamů, jakož i k výběru a způsobu uspořádání jednotlivých prvků obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tímto informujeme uživatele Stránek, kteří jsou spotřebiteli, že v případě vzniku sporu mezi Provozovatelem a spotřebitelem, který by se nepodařilo urovnat dohodou, má spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se spotřebitel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor s Provozovatelem vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

Případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Provozovatel není vázán kodexem chování.

Odkazy na jiné stránky

Pokud jsou na Stránkách uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, může se jednat se o stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví takovou jinou internetovou stránku, měl by se mimo jiné seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah takových jiných internetových stránek a za postupy jejich provozovatelů.

Odpovědnost a právní režim

Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených nese uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Právní vztahy vznikající v souvislosti užíváním těchto Stránek se řídí právem České republiky. Případné soudní spory budou řešeny soudy České republiky.