Informace o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „“) Vám poskytuje společnost Celionet plus s.r.o., IČ: 28550633, se sídlem Lovosice, Teplická 484/39, PSČ 41002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28667, e-mailová adresa: info@medtext.eu (dále jen „společnost Celionet“).

Společnost Celionet vnímá, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbá na to, aby veškeré procesy zpracování OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky. Z toho důvodu společnost Celionet zejména:

analyzuje veškeré procesy zpracování OÚ, hodnotí jejich rizikovost a přijímá taková organizační a bezpečnostní technická opatření, která zajišťují, aby zpracování OÚ nepředstavovalo rizika pro práva a svobody subjektů údajů,

průběžně kontroluje a hodnotí, zda veškeré procesy zpracování OÚ probíhají v souladu s výše uvedenými právními předpisy,

poskytuje subjektům údajů před zahájením konkrétního zpracování OÚ veškeré informace o zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volí vždy takovou formu, která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů tento informační text kdykoli k dispozici,

ulehčuje subjektům údajů výkon práv, která jim v souvislosti se zpracováním jejich OÚ náleží.

Ochrana OÚ v souvislosti s provozem internetových stránek www.medtext.eu

Na webových stránkách www.medtext.eu ani na dalších jiných stránkách umístěných na doméně medtext.eu (dále jen „Stránky“) nedochází ke zpracování OÚ. Společnost Celionet na Stránkách neukládá informace o přístupech na tyto Stránky.

Společnost Celionet dále používá na Stránkách pouze tzv. session cookies (neboli dočasné technické cookies). Session cookies jsou krátké textové soubory obsahující mimo jiné i IP adresu, které navštívené Stránky odešlou do prohlížeče návštěvníka Stránek a které se do tohoto prohlížeče uloží. Session cookies jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce Stránek. Společnost Celionet nemá k session cookies přístup, neboť údaje v nich obsažené jsou zašifrované a přenos dat je zabezpečen prostřednictvím https protokolu. Session cookies jsou v prohlížeči návštěvníka uloženy pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen, po jeho zavření jsou vymazány.

Informace o ochraně osobních údajů pro fyzické osoby, které jednají za klienty či dodavatele společnosti Celionet

Společnost Celionet zpracovává při jakékoli komunikaci se svými klienty či dodavateli mimo jiné též OÚ těch fyzických osob, které za tyto klienty či dodavatele jednají (dále jen „FO jednající“). Společnost Celionet předkládá FO jednajícím veškeré potřebné informace o zpracování jejich OÚ zde (odkaz na informační text v pdf).

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která mohou u společnosti Celionet uplatňovat. Za účelem ulehčení výkonu těchto práv předkládá společnost

Celionet subjektům údajů vzorové žádosti k uplatnění těchto práv:

V žádosti prosím uveďte veškeré nezbytné informace související s Vaší žádostí a dále pak dostatečné informace o Vás, abychom Vás byli schopni jednoznačně identifikovat. Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z kontaktních údajů společnosti Celionet nebo pověřence pro ochranu OÚ ve společnosti Celionet.

Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle: +420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu OÚ

Pověřencem pro ochranu OÚ ve společnosti Celionet je Mgr. Barbora Schmidová, advokátka, IČ 08157596, se sídlem Úslavská 589/4, 196 00 Praha 9 – Čakovice, tel. 728 774 450, e-mail: barbora.schmidova@akschmidova.cz, ID datové schránky: m6e8g9y.